maandag 1 oktober 2012

Concept paragraaf voor regeerakkoord over software, internet en data


Achtergrond

Ik heb bezig met een paragraaf die ik wil voorleggen aan de VVD en PvdA met het verzoek die op te nemen in het regeerakkoord. Graag wil ik de tekst met jullie hulp verbeteren, dus laat een commentaar achter als je suggesties voor verbeteringen hebt.
Ik wil de tekst maandag 10 oktober  afgerond hebben om aan te bieden aan vertegenwoordigers van de PvdA en VVD.
In eerste instantie was ik hier met de tekst begonnen. Maar omdat ik daar de tekst niet kan veranderen staat hij nu hier.

Concept tekst voor regeerakkoord:

Softwarebeleid
De regering is zich bewust van het belang van informatiesystemen die worden gebruikt door de overheid en in de samenleving.
Geld dat door de overheid wordt uitgegeven aan informatiesystemen moet ten goede komen aan de maatschappij. Daarom zal de regering het gebruik van vrije en open software en open standaarden voorschrijven als de gebruiks- of ontwikkelingskosten door de (semi-)overheid worden betaald. De software kan dan makkelijk worden hergebruikt en er wordt effeciënt gebruik gemaakt van belastinggeld.
Deze werkwijze zal ook bijdragen aan de verbetering, ontwikkeling van en onderwijs in software in Nederland.
Het gebruik van open en vrije software stimuleert de gemeenschapszin, samenwerking en innovatie. Softwarepatenten zijn hiervoor een bedreiging en de regering zal zich daar tegen verzetten.

Internetvrijheid
Het internet speelt belangrijke rol in de democratie door de mogelijkheid om informatie en opinies voor een groot publiek toegankelijk te maken. De regering zet zich daarom in voor netneutraliteit en is daarom tegen censuur op het internet. In het kader hiervan zal de Nederlandse regering zich tegen het ACTA-verdrag verzetten. De regering spant zich in om openheid en transparantie van de overheid te bevorderen. Het internet zal een belangrijke rol vervullen in het openbaar maken van informatie in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Databeleid
Overheidsinstellingen en semi-publieke instellingen zullen geen gebruik maken van digitale restricties en bedrijfseigen of gesloten standaarden die verspreiding van publiek betaalde informatie en onderzoeken belemmert. Onderzoeksresultaten gefinancierd door de (semi-) overheid zullen algemeen toegankelijk worden gemaakt door het gebruik van open standaarden.
De publieke omroep, de overheid en onderwijsinstellingen zullen open standaarden gebruiken zodat de toegankelijkheid van media en informatie voor alle burgers is gewaarborgd.
Het beleid van de regering is erop gericht de privacy van burgers te beschermen.
De regering zal onderzoek doen naar hervorming en modernisering van het auteursrecht om het minder restrictief en vrijer te maken, zodat het delen van cultuur en kennis wordt bevorderd. Voorbeelden van vrije informatie zijn Wikipedia en OpenStreetMap.


Overwegingen 
  1. Bovenstaande tekst gaat nu over drie gerelateerde beleidsterreinen. Wellicht is het beter om op slechts één onderwerp de aandacht te richten. Dat zou dan het softwarebeleid zijn.
  2. Enkele termen zouden meer toelichting kunnen gebruiken: vendor lock-in, software patenten en digitale restricties.
  3. Het lijkt mij een goed idee om tegelijkertijd met het aanbieden van deze tekst een achtergrondartikel in een landelijk dagblad te publiceren.
  4. Er zijn verschillende interessante achtergrondartikelen met succesverhalen. Wellicht zouden succesvolle voorbeelden genoemd kunnen worden. Hier een lijst van zulke artikelen:

1 opmerking:

Cor & OfficeBuzz zei

Dag Jan,

Enkele voorstellen bij het eerste stuk. Om het eenvoudiger en compacter te maken.

" Vrije en open software kenmerkt zich door de vrijheid om deze software te gebruiken voor elk doel, de vrijheid om de software te bestuderen (en dus toegang te hebben tot de broncode), de vrijheid om de software te distribueren zodat anderen kunnen worden geholpen en de vrijheid om de software te veranderen en de veranderde versies te distribueren zodat anderen hiervan kunnen profiteren. "

Vervangen door
" De software kan dan makkelijk worden hergebruikt en er wordt effeciënt gebruik gemaakt van belastinggeld. "


" Deze principes zullen bijdragen aan de verbetering, ontwikkeling van en onderwijs in software in Nederland. Overheidsgeld betaald door de Nederlandse belastingbetalers voor software kan in Nederland worden besteed en tegelijkertijd ten goede komen aan de gehele wereld. Immers, door het gebruik van vrije en open software kunnen het Nederlands bedrijfsleven en Nederlandse onderwijsinstellingen worden ingezet om deze software te ontwikkelen en te verbeteren. Het gebruik van vrije en open software vereenvoudigd en stimuleert bovendien samenwerking met Europese en andere landen. De zogenaamde vendor lock-in wordt vermeden.
Door het gebruik van vrije en open software kan bezuinigd worden op licentiekosten. "

vervangen door

" Deze werkwijze zal ook bijdragen aan de verbetering, ontwikkeling van en onderwijs in software in Nederland. "


" Het gebruik van open en vrije software stimuleert de gemeenschapszin. Enkele voorbeelden hiervan zijn Firefox, LibreOffice en GNU/Linux. De ontwikkeling van deze voorbeelden is alleen mogelijk door het vrije toegang tot het internet.
De regering verzet zich tegen software patenten. "


vervangen door

" Het gebruik van open en vrije software stimuleert de gemeenschapszin, samenwerking en innovatie. Softwarepatenten zijn hiervoor een bedreiging en de regering zal zich daar tegen verzetten. "


vr. groet,
Cor